PRIVATLIVSPOLITIK

Persondatapolitik

Integritet Invest er dataansvarlig i forbindelse med behandling af dine personoplysninger, hvilket betyder, at Integritet Invest afgør til hvilket formål, og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af dine personoplysninger.

 

Integritet Invest kan til enhver tid kontaktes på tlf. +60 71 60 01, og e-mail: integritet@Integritetinvest.dk, samt på:

 

Integritet Invest 

Helenevej 3

1873 Frederiksberg C

CVR.nr 38941771

1. Kundeforhold

I forbindelse med at Integritet Invest yder investeringsrådgivning til en kunde behandler vi personoplysninger til oprettelse af kundeforholdet, samt de dertilhørende hvidvaskprocedure. Personoplysningerne benytter vi til vores kommunikation med kunden, samt til opfyldelse af den indgåede kundeaftale. Vi behandler i den forbindelse en række personoplysninger om dig, herunder navn, stilling, telefon, adresse, samt CPR.nr., legitimation og oplysninger om dine økonomiske forhold.

Integritet Invests behandling af dine personoplysninger er nødvendiggjort af hensynet til aftalens opfyldelse, hvilket tillige er Integritet Invest hjemmel for behandling af dine personoplysninger.

Integritet Invest behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale, på baggrund af interesseafvejningsreglen (legitime interesse) i henhold til persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, jf. aftalens pkt. 9. Integritet Invest legitime interesser er vores markedsføringsinteresse, og vores interesse i at orientere dig om relevante produkter og investeringer. Det skal tillige oplyses, at i Integritet Invest kke videregiver oplysninger til tredjeparter til brug for markedsføring.

2. Potentielle Kundeforhold

 

Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som ikke har indgået en kundeaftale med os, men hvor vi har fået vedkommendes personoplysninger gennem andre eller, hvor vedkommende selv har taget kontakt til os. Disse personoplysninger indebærer: navn, adresse, telefonnr. og e-mail. Vi har tillige mulighed for at behandle oplysninger om din økonomiske situation, herunder pensionsinfo, såfremt du har givet dit forudgående samtykke hertil.

 

Vi behandler endvidere personoplysninger i markedsføringsøjemed. Vi leverer imidlertid ikke markedsføringsmateriale til dig, medmindre du har givet samtykke hertil. Formålet med vores behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed er vores interesse i at orientere dig om relevante investeringer.

3. Leverandør

Når du eller din virksomhed er leverandør til os, er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger enten at behandlingen er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale, at vi er retligt forpligtede til det i medfør af bogføringslovens regler eller vores legitime interesser til brug for at kunne kommunikere med dig om vores ordre..

4. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med Integritet Invests behandling af persondata. Disse rettigheder vil blive oplyst nedenfor. Integritet Invest gør opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling er bygget herpå. 

Tilbagekaldelsen skal sendes på skrift til Integritet@integritetinvest.dk 

 

Ønsker du at gøre brug af nedennævnte rettigheder, skal du rette henvendelse til Integritet Invest på tlf. +60 71 60 01 eller e-mail: Integritet@Integritetinvest.dk

4.1 Ret til at anmode om indsigt

Du har ret til at få Integritet Invest bekræftelse på om personoplysninger, vedrørende dig selv, behandles og i bekræftende fald har du adgang til indholdet af personoplysningerne. Derudover har du ret til en række yderligere oplysninger, herunder formålene med behandlingen, kategorier af personoplysninger osv.

 

 

4.2 Ret til berettigelse

Du kan tillige få urigtige personoplysninger berigtiget uden unødig forsinkelse, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

4.3 Ret til sletning

 Anmoder du herom, vil vi slette de personoplysninger, som vi behandler om dig, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet behandlingsgrundlag, fx hvis vi er retligt forpligtet hertil, eller hvis behandlingen af personoplysninger fortsat er nødvendige, eksempelvis for opfyldelse af den indgåede aftale.

 

4.4 Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde eksempelvis, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, har du ret til at få begrænset dine personoplysninger, hvilket indebærer, at dine personoplysninger, bortset fra opbevaring, alene behandles efter dit samtykke eller med henblik på et retskrav.

4.5 Ret til dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Integritet Invest til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.

 

4.5 Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling med henblik på direkte markedsføring. Gør du indsigelse mod sådan behandling vil dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål. Hertil skal Integritet Invest gøre opmærksom på, at du tillige har adgang til at tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen er bygget herpå.

 

 

5. Klageadgang

Finder du, at Integritet Invest behandling af dennes personoplysninger overtræder databeskyttelseslovgivningen, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet på følgende adresse:

 

Datatilsynet

Borgergade 28., 5

1300 København K

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

6. Vidergivelse af personlige oplysninger

Har du indgået et kundeforhold med Integritet Invest vil dine personoplysninger blive videregivet til Integritet Invests samarbejdsparter eksempelvis samarbejdsbanker, som er nødvendiggjort af aftalens opfyldelse, herunder gennemførelse af kunde ordre. Dine personoplysninger vil endvidere blive videregivet til offentlige myndigheder, hvor dette måtte være hjemlet direkte i lovgivningen, herunder til SØIK i henhold til hvidvasklovgivningen.  

 

 

7. Opbevaringsperiode

Personoplysninger, herunder legitimationsoplysninger vil blive slettet 5 år efter kundeforholdets ophør, medmindre andre retlige hensyn begrunder en længere opbevaringsperiode.

Personoplysningerne, som alene benyttes til brug for markedsføring, opbevares så længe du ønsker at modtage materialet og 2 år derefter.